GDPR

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI B.L.C. CZ S.R.O.

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI B.L.C. CZ s.r.o.

 

 

 1. ÚVOD

Obchodní společnost B. L. C. CZ s.r.o., IČO: 020 04 381, se sídlem Novákových 1817/30a, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214255 (dále jen jako „Společnost“ či „Správce“), Vám prostřednictvím těchto pravidel přináší informace o tom, jakým způsobem jsou zpracovávány a chráněny Vaše osobní údaje.

Společnost se zavazuje chránit Vaše osobní údaje v souladu s těmito pravidly a v souladu se zákony a dále s předpisy Evropské Unie, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

 1. DEFINICE POJMŮ

Správce

Správcem Vašich osobních údajů je přímo Společnost, která Vaše osobní údaje zpracovává a dále s nimi nakládá.

Osobní údaje

Osobními údaji jsou veškeré údaje vztahující se k Vaší osobě, a to zejména: jméno, příjmení, adresa, datum narození, kontaktní údaje jako telefonní číslo či emailová adresa. Pomocí Vašich osobních údajů dochází k identifikaci Vaší osoby.

Zpracování osobních údajů

Zpracováním jsou veškeré operace prováděné s Vašimi osobními údaji, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění, omezení, výmaz či zničení.

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Pro účely Společnosti a v soulady s právními předpisy, které Společnosti ukládají zákonnou povinnost po určitou dobu Vaše osobní údaje zpracovávat či uchovávat (např. daňové předpisy, finanční předpisy, pracovní předpisy apod.) a dále v souvislosti s plněním smlouvy či v rámci oprávněného zájmu Společnosti, Společnost o Vás zpracovává následující osobní údaje:

– jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, telefonní číslo, email

– komunikaci, kterou si s námi vyměňujete nebo nám zasíláte prostřednictvím dopisů, emailu, telefonátů či sociálních sítí

– číslo účtu za účelem plnění smlouvy

 1. ZA JAKÝM ÚČELEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy za jedním z následujících účelů:

– v souvislosti s plněním smlouvy

– v oprávněném zájmu Společnosti

– v souvislosti se splněním právních povinností uložených právními předpisy Společnosti

Ve většině těchto případu je právním důvodem pro zpracovávání Vašich osobních údajů Společností vzniklý smluvní vztah. Společnost je tak oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje především za účelem plnění smlouvy.

Pokud jste Společnosti udělili samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů, je podkladem pro zpracování Vašich osobních údajů tento souhlas.  Váš souhlas je samozřejmě odvolatelný. O všech právech v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů budete informování níže.

Kontaktní údaje a číslo účtu jsou Společností zpracovávány za účelem usnadnění komunikace s Vámi a rozvinutí vzájemného obchodního vztahu.

Pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím našich webových stránek a k tomu na nich určeným formulářem, poskytnete Společnosti Vaše osobní údaje a to jméno, příjmení a email z důvodů, aby Vám naši Společností mohlo být odpovězeno na Vás dotaz. Tyto Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu v rámci samotného formuláře. Pokud mezi Vámi a Společnosti dojde následně k uzavření smlouvy, jsou Vaše osobní údaje nadále zpracovávány za účelem plnění smlouvy. Nedojde-li k tomuto, budou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu. V případě, kdy Vámi Společnosti nebyl udělen souhlas ke zpracováním osobních údajů, ani nedošlo k uzavření smlouvy, budou Vaše osobní údaje vymazány.

 1. JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANY?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány manuálně pouze Společností pověřenou a důvěryhodnou osobou (zaměstnancem Společnosti), která byla proškolena o povinnostech, zásadách a pravidlech zpracovávání osobních údajů v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů a GDPR.

 1. JAK DLOUHO JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANY ?

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat po dobu delší než je nezbytné pro splnění účelu, pro který jsou zpracovávány a dále než je nezbytné z důvodů archivačních lhůt stanovených právními předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat.

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen. Dále je doba zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu ovlivněna dobou účinnosti a platnosti tohoto souhlasu.

Nezbytnost zpracovávání a archivace Vašich osobních údajů je pravidelně kontrolována, a jakmile nezbytnost či účel, pro který byly údaje zpracovávány, odpadne, dojde k vymazání Vašich osobních údajů.

 1. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Veškeré Vaše osobní údaje jsou Společností zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Společnost jakožto zodpovědný Správce Vašich osobních údajů, Vám zaručuje, že pravidelně provádí kontroly zabezpečení Vašich osobních údajů a pravidelně aktualizuje přijatá bezpečnostní opatření.

Veškeré Vaše osobní údaje jsou chráněny heslem, které je známo pouze proškoleným pracovníkům Společnosti. Společnost také disponuje interní Směrnicí, která upravuje ochranu osobních údajů.

 1. KOMU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁNY?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze Společností, jakožto Správcem a dalším správcům nejsou předávány.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí mimo EU.

 1. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte vůči Společnosti, jakožto Správci, následující práva:

 1. Právo na informace

Na základě tohoto práva se na Společnost můžete obrátit s dotazem, zda údaje o Vás zpracovává, jaké údaje o Vás zpracovává, za jakým účelem jsou Vaše údaje zpracovávány, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získala, komu je předává, kým jsou zpracovávány a dále i s otázkou, jaká jsou Vaše další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

 1. Právo na přístup

Uplatněním tohoto práva si můžete od Společnosti vyžádat kopii veškerých Vašich osobních údajů, které jsou Společností zpracovávány.  Toto právo je uplatněno na základě žádosti o přístup k údajům, která může být Společnosti zaslána prostřednictvím formuláře dostupného zde: http://professlight.cz/gdpr/ případně volnou formou emailem na adresu: [email protected]

 1. Právo na opravu a doplnění

Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které o Vás Společnost zpracovává, jsou nepřesné, neúplné či nepravdivé, máte právo požádat, aby byly Vaše osobní údaje Společností opraveny či doplněny.

 1. Právo na výmaz

Toto právo Vám umožní požádat Společnost o vymazání Vašich osobních údajů v případech, kdy neexistuje žádný důvod k jejich dalšímu zpracovávání Společností. Formulář pro uplatnění tohoto práva naleznete zde: http://professlight.cz/gdpr/  Pokud Společnost Vaše osobní údaje zpracovává pouze na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Vaše osobní údaje nemohou být vymazány v případech, kdy má Společnost k jejich zpracovávání zákonnou povinnost či oprávněný zájem.

 1. Právo vznést námitku při zpracování

V případě, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Společnosti, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Následně Společnost přestane Vaše osobní údaje zpracovávat, s výjimkou případu, kdy má ke zpracování závažné a oprávněné důvody či zákonnou povinnost.

 1. Právo odvolat souhlas

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a můžete jej odmítnout udělit. Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Pokud se rozhodnete využít tohoto svého práva, můžete tak učinit elektronicky zasláním emailu na adresu: [email protected] , s uvedením Vašich identifikačních údajů a textem „Odvolávám souhlas se zpracováním svých osobních údajů“. Formulář pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů sloužící pro zaslání poštou naleznete zde: http://professlight.cz/gdpr/

Po obdržení tohoto emailu nebudeme Vaše údaje dále zpracovávat za účelem, k němuž jste původně poskytli souhlas, pokud k tomu nebudeme mít jiný legitimní důvod.

 1. Právo na přenositelnost

Uplatněním tohoto práva získáte od Společnosti veškeré Vaše osobní údaje, které Společnost zpracovává. Tyto údaje Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelné formátu.

 1. Právo podat stížnost

Pokud se Vám bude zdát, že v případě ochrany Vašich osobních údajů došlo ze strany Společnosti k pochybení, můžete se se svou stížnost obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

 1. JAKÝM ZPŮSOM UPLATNÍTE SVÁ PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Veškerá Vaše výše uvedená práva můžete uplatnit písemně na adrese:

 

B.L.C. CZ s.r.o.

Hybešova 200/6

779 00 Olomouc

případně elektronicky emailem na adresu: [email protected]

Do předmětu emailu uvádějte: GDPR a název zvoleného práva, kterého chcete využít, např.: GDPR  Právo na přenositelnost,  GDPR Právo na výmaz.

Také pokud bude chtít zjistit doplňující informace týkající se Vašich výše uvedených práv, můžete se na nás obrátit na výše uvedené adresy.

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodů složitosti Vašeho požadavku, je Společnost oprávněna tuto lhůtu prodloužit až o dva měsíce. V případě této nutnosti budete včas informováni.

V souvislosti s výše uvedeným bychom Vás rádi upozornili, že s ohledem na bezpečnost Vašich osobních údajů, můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost. Toto opatření je nezbytné především z důvodů, aby se k Vašim osobním údajům nedostala třetí osoba.

 1. ZÁVĚREM

Závěrem bychom Vám rádi poděkovali za Váš čas, který jste věnovali přečtení těchto pravidel. Nyní by Vám mělo být zřejmé, které Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakými účely a jak jsou chráněny. Dále byste si měli být vědomi veškerých svých práv spojeným s ochranou osobních údajů.

V poslední řadě Společnost upozorňuje, že v průběhu času může dojít k nutnosti změn těchto pravidel. S ohledem na toto si Společnost vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel.

V Olomouci dne 25. 5. 2018

B.L.C. CZ s.r.o.